Bir rant hikayesi! Şehrizar Konakları

Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 gayrimüslim vatandaşın arsasına ‘el koydu’ ve TOKİ iştiraki Emlak Konut’a devretti. Çalık Holding arsayı alıp konaklar yaptı…

17 Ara­lık Ope­ras­yo­nu­’nun ar­dın­dan in­ter­ne­te dü­şen ve Baş­ba­kan Er­do­ğan ile oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len “sı­fır­la­ma ta­pe­le­rin­de­ki­” Şeh­ri­zar Ko­nak­la­rı­’y­la il­gi­li dik­kat çe­ki­ci bir ge­liş­me ya­şan­dı. İs­tan­bul Ana­do­lu Ya­ka­sı­’nın en de­ğer­li ye­rin­de bu­lu­nan Üs­kü­dar Bur­ha­ni­ye­’de­ki Ça­lık Hol­din­g’­e ait Şeh­ri­zar Ko­nak­la­rı­’nın yük­sel­di­ği ar­sa­nın gay­ri­müs­lim sa­hip­le­ri, yıl­lar­dır ver­dik­le­ri hu­kuk sa­va­şı­nı ka­zan­dı. Na­sıl mı? İşte yanıtı:

50 milyon tazminat Yu­nan asıl­lı 7 gay­ri­müs­lim va­tan­daş, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün mil­yon li­ra­lık vil­la­la­rın yük­sel­di­ği ar­sa­nın ken­di­le­ri­ne ait 19 bin 500 met­re­ka­re­lik bö­lü­mü­ne, 20 yı­lı aş­kın sü­re­den be­ri “Ka­mu­laş­tır­ma­sız ola­rak el ko­yul­du­ğu­” ge­rek­çe­siy­le aç­tık­la­rı taz­mi­nat da­va­sı­nı ka­zan­dı. İs­tan­bul 18. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si, da­va so­nu­cun­da Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün Yu­nan asıl­lı 7 gay­ri­müs­lim va­tan­da­şa top­lam 50 mil­yon 668 bin 127 li­ra taz­mi­nat öde­me­si­ne ka­rar ver­di. Da­va­lı­la­rın avu­ka­tı Ha­kan Ön­cü ver­dik­le­ri hu­kuk sa­va­şı­nı SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si­’ne an­lat­tı:

 

Da­va ölü­le­re açı­lı­yor

“Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 2001 yı­lın­da ka­mu­laş­tır­dı­ğı 76 bin 439 met­re­ka­re olan ara­ziy­le bir­lik­te 19 bin 500 met­re­ka­re­lik ara­zi­nin de ken­di adı­na tes­cil edil­me­si için 5 ki­şi olan ta­pu ma­lik­le­ri adı­na da­va açı­yor. O ta­rih­te 4 ta­pu sa­hi­bi de ha­yat­ta de­ğil. Ga­ze­te ila­nıy­la teb­li­gat ya­pı­lı­yor. Da­va so­nun­da 19 bin 500 met­re­ka­re­lik bu ara­zi, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü adı­na tes­cil­le­ni­yor. Tes­ci­lin ar­dın­dan Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ara­zi­yi, 2004 yı­lın­da TO­Kİ­’nin iş­ti­ra­ki Em­lak Ko­nut GYO­‘da dev­re­di­yor.”

Ça­lık, 4. iha­le­de ka­za­nı­yor

“Em­lak Ko­nut GYO, 95 bin 939 met­re­ka­re­lik ar­sa­yı sa­tı­şa çı­kar­tı­yor. Ya­pı­lan 4’ün­cü iha­le­yi, Ça­lık Hol­din­g’­e bağ­lı GAP İn­şa­at 137,7 mil­yon li­ray­la ka­za­nı­yor. İş­te bu 95 bin 939 met­re­ka­re­lik ara­zi­nin 19 bin 500 met­re­ka­re­si­nin sa­hi­bi mü­vek­kil­le­rim Yu­nan­lı ai­le­ye ait­ti.”

Mil­yon do­lar­lık ko­nak­lar

“Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu 38. Mad­de­si mül­ki­yet hak­kı­na mü­da­ha­le, in­san­la­rın mal­la­rı­nı gasp eden bir ka­nun. Bu mad­dey­le, ar­sa sa­hip­le­ri da­va aç­maz­sa hiç­bir hak id­di­a ede­mi­yor. Hü­kü­me­tin ama­cı da­va­la­rın önü­nü kes­mek ve ta­şın­maz­la­rı ge­ri ver­me­mek. Bu da­va­da mü­vek­kil­le­ri­min ar­sa­sı­nı alan ka­ra­yol­la­rı da­ha son­ra TO­Kİ­’ye sa­tı­yor. Bu TO­Kİ­’ye bü­yük bir kı­yak. İs­tan­bu­l’­un en de­ğer­li ye­rin­de met­re­ka­re­sini bin li­ra­ya alı­yor­sun. Ya­pı­lan ko­nak­lar da­ha son­ra 4-5 mil­yon li­ra­ya sa­tı­lı­yor.”
“Ya­pı­lan bu ka­mu­laş­tır­ma­lar­la ta­şın­maz­la­rın ra­yiç de­ğer­le­ri ar­sa sa­hip­le­ri­ne öden­mi­yor. Bi­zim da­va­da mü­vek­kil­le­ri­min hak­la­rı gasp edi­li­yor. Bi­lir­ki­şi­nin be­lir­le­di­ği met­re­ka­re de­ğe­ri 2600 TL. Ya­ni dev­let, o böl­ge­de ar­sa­la­rın de­ğe­ri 10000 TL ve üs­tün­dey­ken bi­ze 2600 li­ra ve­ri­yor. Bir de bu tür da­va­lar­da ku­rum­lar da­va­yı ka­za­nan mağ­dur­la­ra pa­ra­la­rı­nı uzun tak­sit­ler­de ödü­yor.
Bu­ra­da­ki en önem­li nok­ta da şu: Ka­mu­laş­tır­ma iş­le­mi usul­süz, çün­kü da­va­lar ölü­ler aley­hi­ne açıl­mış. ‘Bu­la­ma­dı­k’ de­ni­li­yor. Ka­mu­laş­tı­rı­lır­ken ilk ama­ç, Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü­’ne bağ­la­nan yol­lar ve ko­ru­ma ala­nı yap­mak. Mil­yon do­lar­lık ko­nak­lar ya­pı­lı­yor.”

Ev­le­rin fi­ya­tı 2.5 mil­yon li­ra­dan baş­lı­yor

GAP İn­şa­at’­ın yap­tı­ğı Şeh­ri­zar Ko­nak­la­rı­’n­da­ki ev­le­rin fi­ya­tı 2.5 mil­yon li­ra­dan baş­lı­yor. Üs­tün­de Şeh­ri­zar Ko­nak­la­rı bulunan ar­sa­nın 19 bin 500 met­re­ka­re­lik bö­lü­müy­le il­gi­li da­va açan va­tan­daş­lar 50 mil­yon li­ra ka­zan­dı.

SÖZCÜ

CEVAPLA