Tapu işlemlerinde veraset ilişik kesme işlemleri

konut-tapu

Tapu işlemlerinde veraset ilişik kesme belgesi ve ilişki kesme ile ilgili işlemler:

TAPU İŞLEMLERİ

SATIŞ
a) Tanım ve Açıklama
 Satış, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemidir (BK.182).
            Satış sözleşmesinin iki unsuru vardır. Bunlar satılan taşınmaz mal ve satış bedelidir. Satış bedelinin belirlenmesi taraflara aittir.Satıcının istemi halinde satış bedelinden arta kalan kısım için kanuni ipotek tesis edilebilir.
            Satıcı, satış bedelinin tamamını aldığını beyana zorlanamaz. Satış bedelinin ödenmesi vadelere bağlanmış ise bu vadeler resmi senede yazılır. Ancak bu hususların tapu kütüğüne yazılması mümkün değildir.
 b) İstenen Belgeler
            1- İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
            2- Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik numarası
            3- İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
            4- Bağlı bulunduğu belediye den Emlak beyan değeri
 c) İşlemin Mali Yönü
 Satış işleminin tapu siciline tescilinde, genel beyan döneminde beyan edilen  emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, kamulaştırmalarda kamulaştıran idare harçtan bağışık değil ise, takdir bedeli üzerinden) 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre satıcı ve alıcı için ayrı ayrı  binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.
Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir ve Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
MİRASIN İNTİKALİ
1- Elbirliği (İştirak) Halinde
 a) Tanım ve Açıklama
Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işlemine mirasın intikali denir. Bunun için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir. Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi mirasın intikali için gerekmemekle beraber, (Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılır) intikalin tescilinden sonra taşınmazın devri veya üzerinde ayni bir hak kurabilmesi için ilişik kesme belgesinin vergi dairesinden alınarak tapu sicil müdürlüğüne getirilmiş olması aranır.
 b) İstenen Belgeler
1- İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2- Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. kimlik numarası
3- İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
4- Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği,
5- Bağlı bulunduğu belediye den Emlak beyan değeri
 c) İşlemin Mali Yönü
1- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale  konu  olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri  uyarınca  belirlenen  yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde  9 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2) Döner Sermaye İşletmesince  belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Döner Sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur.

1
2
PAYLAŞ
En Son Haber
En son ve son dakika haberleri, hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz ve "nedir" sorunuzun cevaplarını veriyoruz.

CEVAPLA